Zalecane zachowania i edukacja

[accordion] [item title="Sposób zachowania się przy wystąpieniu ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 lub PM2,5 oraz przy wystąpieniu ryzyka przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu"]

mieszkańcom zaleca się:

 • korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast komunikacji indywidualnej,
 • korzystanie z alternatywnych sposobów przemieszczania się na krótkich odcinkach (rower, pieszo),
 • wspólne podróżowanie,
 • korzystanie na bieżąco i w planowaniu podróży z systemu informacji o ruchu drogowym, w szczególności informacji o zatorach i objazdach,
 • stosowanie w paleniskach domowych paliwa najlepiej dostosowanego do danego typu paleniska,
 • stosowanie w budynkach mieszkalnych zasad dotyczących oszczędzania energii cieplnej i ilości spalanego paliwa,
 • zabezpieczanie miejsc składowania materiałów sypkich (paliwa, żużla i popiołu) przed emisją niezorganizowana pyłu;

 

podmiotom korzystającym ze środowiska, w szczególności:

a) Prowadzącym instalacje do magazynowania kopalnych stałych surowców energetycznych,
b) Prowadzącym instalacje do magazynowania kruszyw,
c) Prowadzącym instalacje do przerobu kopalin innych niż gaz ziemny, ropa naftowa oraz jej naturalne pochodne,
d) Prowadzącym instalacje do produkcji klinkieru cementowego, objęte pozwoleniem zintegrowanym lub pozwoleniem na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

zaleca się:

 • stosowanie zasad dotyczących oszczędzania energii cieplnej i ilości spalanego paliwa w budynkach produkcyjnych, usługowych i magazynowych,
 • bezwzględne przestrzeganie zakazu spalania odpadów w paleniskach (nie dotyczy instalacji, objętych standardami emisyjnymi dla procesów współspalania i spalania odpadów, które uzyskały pozwolenia zintegrowane lub na wprowadzenie do powietrza pyłów lub gazów).

  [/item]

[item title="Sposób zachowania się przy wystąpieniu przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 lub PM2,5 oraz przy wystąpieniu przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu"]

mieszkańcom zaleca się:

 

 • korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast komunikacji indywidualnej,
 • korzystanie z alternatywnych sposobów przemieszczania się na krótkich odcinkach (rower, pieszo),
 • wspólne podróżowanie,
 • korzystanie na bieżąco i w planowaniu podróży z systemu informacji o ruchu drogowym, w szczególności informacji o zatorach i objazdach,
 • stosowanie w paleniskach domowych paliwa najlepiej dostosowanego do danego typu paleniska,
 • stosowanie w budynkach mieszkalnych zasad dotyczących oszczędzania energii cieplnej i ilości spalanego paliwa,
 • zabezpieczanie miejsc składowania materiałów sypkich (paliwa, żużla i popiołu) przed emisją niezorganizowana pyłu;

podmiotom korzystającym ze środowiska, w szczególności:

a) Prowadzącym instalacje do magazynowania kopalnych stałych surowców energetycznych,
b) Prowadzącym instalacje do magazynowania kruszyw,
c) Prowadzącym instalacje do przerobu kopalin innych niż gaz ziemny, ropa naftowa oraz jej naturalne pochodne,
d) Prowadzącym instalacje do produkcji klinkieru cementowego, objęte pozwoleniem zintegrowanym lub pozwoleniem na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

zaleca się:

 • stosowanie zasad dotyczących oszczędzania energii cieplnej i ilości spalanego paliwa w budynkach produkcyjnych, usługowych i magazynowych,
 • bezwzględne przestrzeganie zakazu spalania odpadów w paleniskach (nie dotyczy instalacji, objętych standardami emisyjnymi dla procesów współspalania i spalania odpadów, które uzyskały pozwolenia zintegrowane lub na wprowadzenie do powietrza pyłów lub gazów),
 • zabezpieczanie samochodów transportujących materiały pylące oraz placów budowy przed emisja nieorganizowaną pyłu,
 • sporządzenie planu wewnętrznych kontroli zabezpieczeń składów opału, żużla i popiołu, materiałów sypkich przed pyleniem oraz czyszczenia systemów wentylacyjnych,
 • czyszczenie dróg wewnętrznych na terenie zakładów.


[/item]

[item title="Sposób zachowania się przy wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania społeczeństwa (ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego) dla pyłu zawieszonego PM10"]

Ludności szczególnie wrażliwej zaleca się:

 • unikanie przebywania na otwartej przestrzeni,
 • pozostawanie w pomieszczeniach zamkniętych,
 • zrezygnowanie z aktywności fizycznej na otwartej przestrzeni,
 • unikanie wietrzenia mieszkań oraz pomieszczeń służących do nauki, pracy, itp.,
 • korzystanie z porad medycznych

wszystkim mieszkańcom zaleca się:

 • korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast komunikacji indywidualnej,
 • wspólne podróżowanie,
 • korzystanie na bieżąco i w planowaniu podróży z systemu informacji o ruchu drogowym, w szczególności informacji o zatorach i objazdach,
 • stosowanie w paleniskach domowych paliwa najlepiej dostosowanego do danego typu paleniska oraz o jak najlepszej jakości,
 • stosowanie w budynkach mieszkalnych zasad dotyczących oszczędzania energii cieplnej i ilości spalanego paliwa,
 • zabezpieczanie miejsc składowania materiałów sypkich (paliwa, żużla i popiołu) przed emisją niezorganizowana pyłu,
 • ograniczenie spalania w kominkach, z uwagi na ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 (nie dotyczy budynków, których jedynym źródłem ciepła jest ogrzewanie kominkowe),
 • stosowanie, w miarę możliwości, w paleniskach wielopaliwowych paliw powodujących jak najmniejszą emisję do powietrza,
 • ograniczenie stosowania ręcznych (trzymanych w ręku) urządzeń napędzanych silnikami spalinowy-mi, np. dmuchaw do liści,
 • śledzenie:
  - prognoz poziomów stężeń pyłu zawieszonego PM10 na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi,
  - komunikatów i ostrzeżeń na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dotyczących pyłu zawieszonego;

podmiotom korzystającym ze środowiska, w szczególności:

a) Prowadzącym instalacje do magazynowania kopalnych stałych surowców energetycznych,
b) Prowadzącym instalacje do magazynowania kruszyw,
c) Prowadzącym instalacje do przerobu kopalin innych niż gaz ziemny, ropa naftowa oraz jej naturalne pochodne,
d) Prowadzącym instalacje do produkcji klinkieru cementowego, objęte pozwoleniem zintegrowanym lub pozwoleniem na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

zaleca się:

 • stosowanie zasad dotyczących oszczędzania energii cieplnej i ilości spalanego paliwa w budynkach produkcyjnych, usługowych i magazynowych,
 • bezwzględne przestrzeganie zakazu spalania odpadów w paleniskach (nie dotyczy instalacji, objętych standardami emisyjnymi dla procesów współspalania i spalania odpadów, które uzyskały pozwolenia zintegrowane lub na wprowadzenie do powietrza pyłów lub gazów),
 • czyszczenie dróg wewnętrznych na terenie zakładów,
 • realizacja planu wewnętrznych kontroli zabezpieczeń składów opału, żużla i popiołu, materiałów syp-kich przed pyleniem oraz czyszczenia systemów wentylacyjnych, realizowanego w przypadku wystąpienia ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego i przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10,
 • śledzenie:
  - prognoz poziomów stężeń pyłu zawieszonego PM10 na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi,
  - komunikatów i ostrzeżeń na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dotyczących pyłu zawieszonego;

[/item]

 

 [item title="Sposób zachowania się przy wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10"]

mieszkańcom zaleca się:

 • korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast komunikacji indywidualnej,
 • wspólne podróżowanie,
 • korzystanie na bieżąco i w planowaniu podróży z systemu informacji o ruchu drogowym, w szczególności informacji o zatorach i objazdach,
 • stosowanie w paleniskach domowych paliwa najlepiej dostosowanego do danego typu paleniska oraz o jak najlepszej jakości,
 • stosowanie w budynkach mieszkalnych zasad dotyczących oszczędzania energii cieplnej i ilości spalanego paliwa,
 • zabezpieczanie miejsc składowania materiałów sypkich (paliwa, żużla i popiołu) przed emisją niezorganizowaną pyłu,
 • unikanie przebywania na otwartej przestrzeni; pozostawanie w pomieszczeniach zamkniętych; zrezygnowanie z aktywności fizycznej na otwartej przestrzeni; unikanie wietrzenia mieszkań oraz pomieszczeń służących do nauki, pracy, itp.; korzystanie z porad medycznych,
 • stosowanie, w miarę możliwości, w paleniskach wielopaliwowych paliw powodujących jak najmniejszą emisję do powietrza,
 • ograniczenie stosowania ręcznych (trzymanych w ręku) urządzeń napędzanych silnikami spalinowy-mi, np. dmuchaw do liści,
 • jeśli jest to możliwe, zaniechanie podróżowania,
 • ograniczenie spalania w kominkach,
 • śledzenie:

- prognoz poziomów stężeń pyłu zawieszonego PM10 na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi,
- komunikatów i ostrzeżeń na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dotyczących pyłu zawieszonego;


podmiotom korzystającym ze środowiska, w szczególności:
a) Prowadzącym instalacje do magazynowania kopalnych stałych surowców energetycznych,
b) Prowadzącym instalacje do magazynowania kruszyw,
c) Prowadzącym instalacje do przerobu kopalin innych niż gaz ziemny, ropa naftowa oraz jej naturalne pochodne,
d) Prowadzącym instalacje do produkcji klinkieru cementowego, objęte pozwoleniem zintegrowanym lub pozwoleniem na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,


zaleca się:

 • stosowanie zasad dotyczących oszczędzania energii cieplnej i ilości spalanego paliwa w budynkach produkcyjnych, usługowych i magazynowych,
 • bezwzględne przestrzeganie zakazu spalania odpadów w paleniskach (nie dotyczy instalacji, objętych standardami emisyjnymi dla procesów współspalania i spalania odpadów, które uzyskały pozwolenia zintegrowane lub na wprowadzenie do powietrza pyłów lub gazów),
 • czyszczenie dróg wewnętrznych na terenie zakładów,
 • realizacja planu wewnętrznych kontroli zabezpieczeń składów opału, żużla i popiołu, materiałów syp-kich przed pyleniem oraz czyszczenia systemów wentylacyjnych, realizowanego w przypadku wystąpienia ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego i przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10,
 • śledzenie:

- prognoz poziomów stężeń pyłu zawieszonego PM10 na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi,
- komunikatów i ostrzeżeń na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dotyczących pyłu zawieszonego;

[/item]

 

[item title="Sposób zachowania się przy wystąpieniu ryzyka przekroczenia poziomu docelowego ozonu przyziemnego"]

mieszkańcom zaleca się:

 

 • korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast komunikacji indywidualnej,
 • korzystanie z alternatywnych sposobów przemieszczania się na krótkich odcinkach (rower, pieszo),
 • wspólne podróżowanie,
 • stosowanie zasad ECO – drivingu,
 • korzystanie na bieżąco i w planowaniu podróży z systemu informacji o ruchu drogowym, w szczególności informacji o zatorach i objazdach;
   

podmiotom korzystającym ze środowiska, tj.:

a) eksploatujących instalacje objęte standardami emisyjnymi w zakresie lotnych związków organicznych,

b) eksploatujących instalacje do produkcji i obrotu paliwami ciekłymi, objęte pozwoleniami zintegrowanymi lub pozwoleniami na wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów,
zaleca się:

 • stosowanie zasad dotyczących oszczędzania energii cieplnej i ilości spalanego paliwa w budynkach produkcyjnych, usługowych i magazynowych,
 • bezwzględne przestrzeganie zakazu spalania odpadów w paleniskach (nie dotyczy instalacji, objętych standardami emisyjnymi dla procesów współspalania i spalania odpadów, które uzyskały pozwolenia zintegrowane lub na wprowadzenie do powietrza pyłów lub gazów).


[/item]

 [item title="Sposób zachowania się przy wystąpieniu przekroczenia poziomu docelowego ozonu przyziemnego"]

ludności szczególnie wrażliwej zaleca się:

 • zmniejszenie aktywności na otwartym przestrzeni, unikanie przebywania w pobliżu ruchliwych ulic

mieszkańcom zaleca się:

 • korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast komunikacji indywidualnej,
 • korzystanie z alternatywnych sposobów przemieszczania się na krótkich odcinkach (rower, pieszo),
 • wspólne podróżowanie,
 • stosowanie zasad ECO – drivingu,
 • korzystanie na bieżąco i w planowaniu podróży z systemu informacji o ruchu drogowym, w szczególności informacji o zatorach i objazdach,

podmiotom korzystającym ze środowiska, tj.:

a) eksploatujących instalacje objęte standardami emisyjnymi w zakresie lotnych związków organicznych,
b) eksploatujących instalacje do produkcji i obrotu paliwami ciekłymi, objęte pozwoleniami zintegrowanymi lub pozwoleniami na wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów,

zaleca się:

 • stosowanie zasad dotyczących oszczędzania energii cieplnej i ilości spalanego paliwa w budynkach produkcyjnych, usługowych i magazynowych,
 • bezwzględne przestrzeganie zakazu spalania odpadów w paleniskach (nie dotyczy instalacji, objętych standardami emisyjnymi dla procesów współspalania i spalania odpadów, które uzyskały pozwolenia zintegrowane lub na wprowadzenie do powietrza pyłów lub gazów),
 • sporządzenie planu bieżących kontroli wewnętrznych instalacji w celu zapewnienia bezawaryjności urządzeń redukujących emisję NMLZO i szczelności przewodów połączeniowych i rurowych oraz urządzeń służących do załadunku i rozładunku rozpuszczalników organicznych lub paliw ciekłych.

 

 

[/item]

[item title="Sposób zachowania się przy wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania społeczeństwa (ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego) dla ozonu przyziemnego"]

ludności szczególnie wrażliwej zaleca się:

 • unikanie przebywania na otwartej przestrzeni w celu uniknięcia narażenia na wysokie stężenia ozonu,
 • pozostawanie w pomieszczeniach zamkniętych,
 • rezygnacja z aktywności fizycznej na otwartej przestrzeni,
 • korzystanie z porad lekarskich,
 • nie wietrzenie mieszkań oraz pomieszczeń służących do nauki, pracy, itp.,

mieszkańcom zaleca się:

 • korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast komunikacji indywidualnej,
 • wspólne podróżowanie,
 • stosowanie zasad ECO – drivingu,
 • korzystanie na bieżąco i w planowaniu podróży z systemu informacji o ruchu drogowym, w szczególności informacji o zatorach i objazdach,
 • zmniejszenie aktywności na otwartej przestrzeni; unikanie przebywania w pobliżu ruchliwych ulic,
 • ograniczenie do niezbędnego minimum prac z wykorzystaniem spalinowego sprzętu ogrodniczego lub rolnego, w celu zapobiegnięcia smogowi fotochemicznemu,
 • zaniechanie prac na świeżym powietrzu z wykorzystaniem materiałów lakierniczych (lub innych) na bazie rozpuszczalników organicznych, w celu zapobiegnięcia smogowi fotochemicznemu,
 • śledzenie:

- prognoz poziomów stężeń ozonu przyziemnego na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
- prognoz poziomów stężeń ozonu przyziemnego na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi,
- komunikatów i ostrzeżeń dotyczących ozonu przyziemnego na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

podmiotom korzystającym ze środowiska, tj.:

a) eksploatujących instalacje objęte standardami emisyjnymi w zakresie lotnych związków organicznych,
b) eksploatujących instalacje do produkcji i obrotu paliwami ciekłymi, objęte pozwoleniami zintegrowanymi lub pozwoleniami na wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów,

zaleca się:

 • stosowanie zasad dotyczących oszczędzania energii cieplnej i ilości spalanego paliwa w budynkach produkcyjnych, usługowych i magazynowych,
 • bezwzględne przestrzeganie zakazu spalania odpadów w paleniskach (nie dotyczy instalacji, objętych standardami emisyjnymi dla procesów współspalania i spalania odpadów, które uzyskały pozwolenia zintegrowane lub na wprowadzenie do powietrza pyłów lub gazów),
 • prowadzenie bieżących wewnętrznych kontroli według planu wewnętrznych instalacji w celu zapewnienia bezawaryjności urządzeń redukujących emisję NMLZO i szczelności przewodów połączeniowych i rurowych oraz urządzeń służących do załadunku i rozładunku rozpuszczalników organicznych lub paliw ciekłych,
 • ograniczenie do niezbędnego minimum prac na świeżym powietrzu z wykorzystaniem materiałów i surowców na bazie rozpuszczalników (zawierających NMLZO),
 • śledzenie:

- prognoz poziomów stężeń ozonu przyziemnego na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
- prognoz poziomów stężeń ozonu przyziemnego na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi,
- komunikatów i ostrzeżeń dotyczących ozonu przyziemnego na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.


[/item]

 [item title="Sposób zachowania się przy wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu przyziemnego"]

mieszkańcom zaleca się:

 • korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast komunikacji indywidualnej, w czasie trwania smogu fotochemicznego,
 • wspólne podróżowanie,
 • stosowanie zasad ECO – drivingu,
 • korzystanie na bieżąco i w planowaniu podróży z systemu informacji o ruchu drogowym, w szczególności informacji o zatorach i objazdach,
 • zaniechanie prac na świeżym powietrzu z wykorzystaniem materiałów lakierniczych (lub innych) na bazie rozpuszczalników, w czasie trwania smogu fotochemicznego,
 • unikanie przebywania na otwartej przestrzeni, pozostawanie w pomieszczeniach zamkniętych, zrezygnowanie z aktywności fizycznej na otwartej przestrzeni, unikanie wietrzenia mieszkań oraz pomieszczeń służących do nauki, pracy itp., korzystanie z porad medycznych,
 • zaniechanie prac z wykorzystaniem spalinowego sprzętu ogrodniczego lub rolnego,
 • jeśli jest to możliwe, zaniechanie podróżowania,
 • śledzenie:

- prognoz poziomów stężeń ozonu przyziemnego na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
- prognoz poziomów stężeń ozonu przyziemnego na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi,
- komunikatów i ostrzeżeń dotyczących ozonu przyziemnego na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

podmiotom korzystającym ze środowiska, tj.:

a) eksploatujących instalacje objęte standardami emisyjnymi w zakresie lotnych związków organicznych,
b) eksploatujących instalacje do produkcji i obrotu paliwami ciekłymi, objęte pozwoleniami zintegrowanymi lub pozwoleniami na wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów,

zaleca się:

 • stosowanie zasad dotyczących oszczędzania energii cieplnej i ilości spalanego paliwa w budynkach produkcyjnych, usługowych i magazynowych,
 • bezwzględne przestrzeganie zakazu spalania odpadów w paleniskach (nie dotyczy instalacji, objętych standardami emisyjnymi dla procesów współspalania i spalania odpadów, które uzyskały pozwolenia zintegrowane lub na wprowadzenie do powietrza pyłów lub gazów),
 • prowadzenie bieżących wewnętrznych kontroli według planu wewnętrznych instalacji w celu zapewnienia bezawaryjności urządzeń redukujących emisję NMLZO i szczelności przewodów połączeniowych i rurowych oraz urządzeń służących do załadunku i rozładunku rozpuszczalników organicznych lub paliw ciekłych,
 • zaniechanie prac na świeżym powietrzu z wykorzystaniem materiałów i surowców na bazie rozpuszczalników (zawierających NMLZO),
 • zaniechanie prac związanych z załadunkiem lub rozładunkiem rozpuszczalników lub paliw ciekłych, o ile nie pociąga to za sobą nadmiernych kosztów,
 • śledzenie:

- prognoz poziomów stężeń ozonu przyziemnego na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
- prognoz poziomów stężeń ozonu przyziemnego na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi,
- komunikatów i ostrzeżeń dotyczących ozonu przyziemnego na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.


[/item]

 

 [/accordion]