UCHWAŁA ANTYSMOGOWA

Data publikacji: 08.08.2017

Poprawa jakości powietrza w sposób oczywisty przyczyni się do poprawy stanu zdrowia mieszkańców województwa oraz  może wpłynąć na długość ich życia.

 

25 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wprowadzenia  na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, tzw. uchwały  „antysmogowej” i skierował do zaopiniowania właściwym miejscowo wójtom, burmistrzom, prezydentom miast i starostom oraz udostępnił społeczeństwu poprzez zamieszczenie projektu tej uchwały w BiP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. LINK

Mieszkańcy mogą składać uwagi i wnioski do projektu uchwały do dnia 23 sierpnia 2017 r. włącznie (liczy się data wpływu do tut. Urzędu):

  • w formie pisemnej, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź,
  • ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w Wydziale Środowiska i Gospodarki Wodnej, al. Piłsudskiego 8, pok. 411,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Łódzkiego. Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Uchwała Zarządu Województwa Łódzkiego

Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego (tzw. uchwały „antysmogowej")

OGŁOSZENIE

 

W pracach nad projektem uchwały zostały przyjęte następujące założenia:

1. Objęcie regulacjami instalacji wykorzystywanych do ogrzewania budynków poprzez:

  • zakaz stosowania paliw najgorszej jakości,
  • dopuszczenie spalania paliw stałych jedynie w instalacjach spełniających najbardziej rygorystyczne normy.

2. Wskazanie sposobu w jaki mieszkańcy będą mogli potwierdzić, że eksploatują instalację zgodną z wprowadzonymi regulacjami.

3. Wskazanie okresów przejściowych umożliwiających mieszkańcom dostosowanie się do nowych regulacji, przy jednoczesnym uwzględnieniu, że bardziej emisyjne instalacje będą musiały być dostosowane w krótszym terminie niż instalacje o niższych poziomach emisji.


Odpowiednie regulacje w zakresie eksploatacji instalacji spalania  paliw, przyczynią się do poprawy jakości powietrza w województwie łódzkim. Poprawa jakości powietrza w sposób oczywisty przyczyni się do poprawy stanu zdrowia mieszkańców województwa oraz  może wpłynąć na długość ich życia.


Proponowane wejście w życie ograniczeń wynikających z projektu uchwały:

1. od 01.09.2018 r. zakaz stosowania paliw najgorszej jakości /miału węglowego, biomasy o wilgotności powyżej 20%/.
2. od 01.01.2020 r. z tym dniem dla nowych kotłów na paliwa stałe zaczną obowiązywać wymagania dotyczące redukcji emisji określone w Rozporządzeniu Komisji (EU) 20151189) z zaproponowanymi okresami przejściowymi:

  • od 01.01.2025 r. dla instalacji dostarczających ciepło do systemu centralnego ogrzewania eksploatowanych przed dniem 1 stycznia 2020r.
  • od 01.01.2027 r. dla instalacji dostarczających ciepło do systemu centralnego ogrzewania eksploatowanych przed dniem 1 stycznia 2020r., a spełniających wymagania określone dla klasy 3 i 4 wg normy dla kotłów grzewczych na paliwa stałe o mocy do 500 KW.
  • od 01.01.2035 r. dla instalacji dostarczających ciepło do systemu centralnego ogrzewania eksploatowanych przed dniem 1 stycznia 2020r., a spełniających wymagania określone dla klasy 5 wg normy dla kotłów grzewczych na paliwa stałe o mocy do 500 KW.

3. od 01.01.2022 r. z tym dniem dla nowych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe, pieców i kominków zaczną obowiązywać wymagania dotyczące redukcji emisji określone w Rozporządzeniu Komisji (EU) 2015/1185.

UWAGA: Niniejszy projekt uchwały nie ma zastosowania do instalacji, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego albo na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, albo dokonanie zgłoszenia.